Økonomisk støtte

Historik

På baggrund af et positivt resultat fra førsteårsmodulet på erhvervsudygtigheds-forsikringen blev det i 1988 besluttet at oprette en særlig konto, hvorfra der kunne foretages uddelinger til tandlæger, der havde eller havde haft førsteårsmodulet. Denne konto er siden da blevet benævnt ”Bonusfonden”, selvom der ikke - juridisk eller på anden måde - er tale om en fond.

I forbindelse med oprettelsen af Bonusfonden blev det samtidig besluttet, at Hjælpekassens (senere Tryghedsordningerne nu TandlægeTryghed) bestyrelse skulle udgøre det udvalg, der varetager uddelingerne fra Bonusfonden (”Bonusudvalget”). I dag består Bonusudvalget af 3 medlemmer, hvoraf mindst et medlem tillige skal være medlem af TandlægeTrygheds bestyrelse. Bonusudvalget er enekompetent til at træffe beslutninger om udbetaling fra Bonusfonden.

Definition

Bonusfonden er benævnelsen for de midler, der er placeret på en separat konto af samme navn, opstået på baggrund af et positivt resultat fra førsteårsmodulet på erhvervsudygtighedsforsikringen i 1988 samt efterfølgende tilskrivninger.

Anvendelse af midlerne i Bonusfonden

Midlerne i Bonusfonden, som pr. 2.1.2014 er placeret på en separat konto i Nykredit Bank, kan efter ansøgning til TandlægeTryghed tildeles tandlæger, som er eller har været medlem af Tandlægeforeningen.

Tildelingen sker i form af en engangsydelse efter en nærmere vurdering i Bonusudvalget.

Bonusudvalget

Bonusudvalget udpeges af bestyrelsen for TandlægeTryghed

  1. Bestyrelsen for TandlægeTryghed kan til enhver tid og uden varsel vælge et nyt Bonusudvalg.

  2. Bonusudvalget har kompetence til at behandle en ansøgning, træffe afgørelse samt foranledige udbetaling ved en tildeling af ydelse fra Bonusfonden.

  3. Bonusudvalget skal afgive et årligt regnskab for udlodninger m.v.

  4. Bonusudvalget er uafhængigt af bestyrelsen for TandlægeTryghed, der dog til enhver tid kan bede om et regnskab eller en redegørelse for Bonusudvalgets aktiviteter.

  5. Bonusudvalget kan tildele midler til de af ordningen omfattede personer, hvis

a. tandlægen er i nød pga. sygdom, invaliditet, dødsfald, misbrug eller
    lign.
b. tildeling af midler kan bedre tandlægens livssituation.

Forretningsgang

Ansøgningsskema om tildeling af midler fra Bonusfonden kan rekvireres hos, og skal returneres til, TandlægeTryghed, Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup. Ansøgningen mærkes: Bonusfonden.

Når ansøgningen modtages i TandlægeTrygheds sekretariat vil ansøgningen blive gennemgået og eventuelle manglende oplysninger søgt indhentet. Når alle relevante oplysninger er til stede vil sagen blive forelagt Bonusudvalget til vurdering og afgørelse.

Såfremt Bonusudvalget ønsker yderligere oplysninger inden afgørelse træffes, vil sekretariatet kontakte ansøgeren og forsøge at fremskaffe sådanne oplysninger.

Bonusudvalget træffer afgørelse om imødekommelse, delvis imødekommelse eller afslag på ansøgningen. Afgørelsen er altid af individuel konkret karakter og vil ikke være begrundet. Afgørelsen meddeles ansøgeren skriftligt. TandlægeTrygheds bestyrelse orienteres om afgørelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Et evt. tildelt beløb vil hurtigst muligt og senest inden 1 måned efter beslutning er truffet blive fremsendt til ansøgeren.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op