Bestyrelsen

TandlægeTrygheds bestyrelse bestod i 2020 af Niels Bruun(formand), Peter Boch (næstformand) Anne Rømer Lund, Anders Hasselbach Hansen, Mads Bojer, Charlotte Halby Hanson.  Ved generalforsamlingen i november 2020 ønskede Mads Bojer ikke genvalg. Matini Seresht blev herefter valgt til bestyrelsen.

Det er stadig bestyrelsens vurdering, at det giver bedst mening, at TandlægeTrygheds bestyrelse består af så bred en vifte af repræsentanter for privat tandlægepraksis som muligt.

Til toppen

Covid 19

Grundet nedlukning af store dele af Danmark i marts 2020, var der stor usikkerhed om konsekvenserne for tandlægerne i privat praksis. I et par måneder var det alene nødbehandling, der måtte tilbydes på klinikkerne.

På den baggrund besluttede bestyrelsen, at 3. kvartals præmie på dagpengeordningen ikke skulle opkræves. Alle tilmeldte dagpengeordningen ville således ikke blive opkrævet for 3. kvartal men ville dog alligevel være dækket, som hvis de havde betalt rettidigt.

Det var bestyrelsens vurdering, at alle tandlægerne i dagpengeordningen blev tilgodeset forholdsmæssigt lige meget ved den valgte løsning, der samtidig kunne være med til at understøtte, at tandklinikkerne økonomisk blev belastet i en mindre grad end sædvanligt.

Bestyrelsen valgte med eftergivelse af et kvartals præmie, at anvende ca. 8,5 mio. kr. af TandlægeTrygheds formue til at understøtte, at klinikejerne fortsat kunne være med i dagpengeordningen, selvom det var en økonomisk svær tid.

Til toppen

Dagpengeordningen

Der var fortsat stor tilslutning til dagpengeordningen gennem hele 2020. I løbet af året frameldte 109 klinikejere sig, men samtidig kom der 24 nye tilmeldinger. Vurderingen er fortsat, at langt de fleste klinikejere i Tandlægeforeningen er tilmeldt dagpengeordningen. Der var tilmeldt 1.237 enheder pr. 31.12.2020.

I 2020 blev der udbetalt i alt 39 mio. kr. Sygedagpengene udgjorde 34 mio. kr., mens barselsudbetalingerne 
udgjorde 4,5 mio. kr.

I 2019 blev der til sammenligning udbetalt 41 mio. kr. i dagpenge, hvoraf sygedagpengene alene udgjorde knap 36 mio. kr.

Der var i 2020 122 sygesager, mod 119 i 2019. Barselssagerne fordelte sig med 78 mødre barsel og 34 fædrebarsel i 2020. Til sammenligning var der i 2019 82 mødrebarsel og 24 fædrebarsel.

Med en samlet udbetaling i 2020 på 39 mio. kr. og indbetalinger på i alt knap 25 mio. kr. blev årets resultat for dagpengene minus 14 mio. kr. Hertil kommer udgifterne til administration af ordningen.

Vores dagpengerobot til håndtering af indberetning og betaling til ordningen blev taget i brug 1. januar 2020. Denne automatisering betyder, at det er relativt nemt for klinikejerne at oplyse og indrapportere klinikkens tandlægeomsætning. Desuden har sekretariatet nu et redskab til at styre processerne både til selve indberetningen i januar måned men også til opkrævning af præmie hvert kvartal. De mere præcise indberetninger sikrer også at sekretariatet kan yde tandlægerne en bedre service i alle dagpengesagerne.

Krisehjælp og erhvervsrådgivning
Antallet af medlemmer, der modtog psykologhjælp i 2020 var 80, mod 59 medlemmer i 2019. Fordelingen var i 2020 36 krisehjælpssager og 44 erhvervsrådgivningssager, mens tallene i 2019 var hhv. 35 og 24. I 2020 beløb de samlede
udgifter til psykolog sig til ca. 700.000 kr., hvor de i 2019 var på ca. 560.000 kr.

I 2020 var 1 tandlæge i behandling via TandlægeTrygheds misbrugsrådgivning. I 2019 var 1 tandlæge indlagt på behandlingshjem for afhængighed.

Til toppen

Økonomien 

Regnskabet

Der blev i 2020 udbetalt 39,7 mio. kr. til dagpengeordningen, hvilket var et fald i udbetalingerne på 5% i forhold til 2019. 

Den samlede indbetaling til dagpengeordningen var i 2020 i alt 24,9 mio. kr. Samlet set har dagpengeordningens ind- og udbetalinger således givet et negativt resultat for 2020 på i alt 14,8 mio. kr. Hvis udgifterne til at drive dagpengeordningen medinddrages, så ville det endelige resultat for ordningen ende på 19,5 mio. kr., da driftsudgifterne helt eller delvist kan tilskrives dagpengeordningen og udgør 4,7 mio. kr. Såfremt opkrævningen for 3. kvartal ikke var blevet tilbageholdt er det formodningen, at resultatet var blevet mindst 8 mio. kr. forbedret. 

Det tilstræbes, at dagpengeniveauet fastholdes på et niveau, hvor ind- og udbetalingerne set over en årrække udligner hinanden og fastholder egenkapitalens niveau. Efter overgangen til en frivillig ordning i 2018, hvorefter det alene er tandlægerne, der er omfattet, har der været forhøjede udbetalinger i forhold til indbetalingerne – også fraregnet den besluttede præmiefritagelse i 3. kvartal. Bestyrelsen har løbende gennem 2019 og 2020 tæt fulgt ind- og udbetalingerne til/fra ordningen i bestræbelserne på at finde frem til et niveau, hvor de gik lige op.  Det er i sagens natur ikke muligt at budgettere eksakt med hverken indbetalingerne, som beregnes ud fra de enkelte tandlægers omsætning det pågældende år eller med udbetalingerne, da det jo aldrig kendes på forhånd hvor mange der skal have udbetaling eller størrelsen og længden af udbetalingerne. På den baggrund har bestyrelsens strategi været, at følge udviklingen over en kortere årrække inden indbetalingerne eller udbetalingerne blev justeret. 

Arbejdet med at sikre, at TandlægeTryghed overholder og fortsat lever op til kravene i relation til både GDPR og IDD er vedvarende og har også i 2020 medført øgede udgifter til bistand til særligt dokumentationskravene i relation til GDPR-reglerne.

TandlægeTryghed har i 2020 påbegyndt projektet med udvikling af et elektronisk sags- og dokumentsystem (ESDH) til TandlægeTryghed. Selve udvikling, implementering og test af systemet foretages i 2021, men kravsspecifikation, markedsundersøgelse og valg af udbyder er foretaget i 2020. Det er bl.a. nødvendigt at kunne sikre tilgang til oplysninger styret ud fra rettigheder og at sletning af data foretages ud fra automatiserede principper for at kunne overholde Persondataforordningens krav herom. Desuden vil et egentligt sagshåndteringssystem kunne understøtte bedre servicering af tandlægerne samt mere effektive og i større omfang automatiserede processer og arbejdsgange i sekretariatet. Prisen for et tilpasset og skræddersyet system beløber sig til 1,3 mio. kr. som vil blive afskrevet over 3 år fra 2021 og frem. 

Ejendommen har ikke i 2020 fået foretaget større renoveringer. 

Det samlede resultat i 2020 endte på et underskud på 13,8 mio. kr., hvilket primært skyldes underskuddet på dagpengeordningen på 14,8 mio. kr. 

Til toppen

Investeringer

Resultatet af de finansielle poster har i 2020 primært været påvirket af Covid-19 situationen. Værdipapirbeholdningen faldt drastisk i årets første 4 måneder, men efterfølgende steg markedet støt og roligt. Af den samlede finansiering fik vi et positivt resultat på 4,6 mio. kr. Dog solgte vi i september måned værdipapir for 5 mio.kr., til brug for driftsomkostninger.

Til toppen

Kort og godt om forsikringsordningerne

 

Erhvervsudygtighedsforsikringen - Stabil periode

Der er 2.566 tandlæger, det ved udgangen af 2020 har tegnet Erhvervsudygtighedsforsikringen. Heraf fik 107 tandlæger udbetaling fra ordningen.

Præmien er aftalt til et fast niveau i 3 år (2019-2021), hvilket har være med til at skabe stabilitet omkring den obligatoriske erhvervsudygtighedsforsikring. 

Med en skadeprocent på 66 i 2020 ser det ud til, at de senere års tilpasninger af vilkårene betyder en mere fast acceptabel skadeprocent med den aftalte præmie for forsikringen. Dette vil have en positiv betydning for et kommende udbud af forsikringen i 2021.

Til toppen

Klinikforsikringen - Indbrudsbølgen er brudt

I 2020 var i alt 4.039 units forsikret på i alt 1.089 policer. 

Der har i 2020 i alt været anmeldt 252 skader på klinikforsikringen, hvoraf de 16 var storskader (dvs. skader med en forventet udbetaling på mindst 100.000 kr.).  2020 endte med en samlet udbetaling på knap 13 mio. kr., hvoraf storskaderne alene udgjorde 9,3 mio. kr. Til sammenligning var der i 2019 32 anmeldte storskader, der beløb sig til 12,3 mio. kr.  og med en samlet udbetaling for hele 2019 på kr. 17 mio. kr.  

Årsagen til det store fald i anmeldte storskader er, at tyverier fra de mange indbrud der var i 2019, er stagneret i løbet af 2020. Dette skyldes sandsynligvis lukning af landet i forbindelse med Covid-19. Der har dog været en stigning i vandskader, og det undersøges nu nærmere, om det er muligt at lave forebyggende tiltag for at bremse en sådan tendens.

Alle policer bliver nu opkrævet via e-boks på klinikkens CVRnummer, medmindre klinikkerne selv har frabedt sig det.

Grundet regnskabet for 2019, blev det ultimo 2020 nødvendigt at indføre selvrisiko på forsikringen for at undgå generel præmieforhøjelse. Selvrisiko ved vand- og tyveriskader udgør herefter 10% af skadeudgiften, dog mindst 7.500 kr. og højest 25.000 kr. Ved enhver anden skade gælder en selvrisiko på 7.500 kr. Ændringen gælder pr. 1. januar 2021.

Til toppen

Sygedriftstabsforsikringen - Få skader med lav udbetaling

Der var i 2020 i alt 460 forsikrede fordelt på 350 policer med en sygedriftstabsforsikring tegnet via TandlægeTryghed i
Codan Forsikring.

Skadeprocenten for Sygedriftstabsforsikringen er svingende de enkelte år imellem, da porteføljen er relativt lille og derfor følsom for en eller flere meget store skader. I 2020 var der 22 skader med en skadeprocent på 69, mens der i 2019 var 18 skader med en samlet skadeprocent på 12.

Sygedriftstabsforsikringen har tidligere taget højde for, at tandlægernes dagpengeordning var obligatorisk og indregnet udbetalinger herfra i præmieberegningen. Da dagpengeordningen ved overenskomstens bortfald den 1.6.2018 blev frivillig at tegne, er der siden 1.1.2019 2 forskellige præmier på Sygedriftstabsforsikringen. Der er én præmie for de tandlæger, der har tilvalgt tandlægernes dagpengeordning og en anden præmie for de tandlæger, der har fravalgt dagpengeordningen.

Præmien for de tandlæger der fravælger tandlægernes dagpengeordning, er ca. 65% højere end, hvis de er tilmeldt dagpengeordningen. 

På grund af Corona-situationen i 2020 er det aftalt med Codan, at de ved fastlæggelse af den forventede omsætning for 2021 i forbindelse med en skade, vil tage udgangspunkt i et normaliseret år, som kunne være 2019, for at sikre en mere korrekt udbetaling.

Til toppen 

Sygeforsikring Erhverv - Mulighed for at dække alle på klinikken

Forsikringen er en slags løntabsforsikring, der udbydes af Købstædernes Forsikring. Sygeforsikring Erhverv kan dække både klinikejeren og alle andre medarbejdere på klinikken. Der har hidtil ikke været den store efterspørgsel efter denne forsikring, selvom den helbredsmæssigt er nemmere at tegne end Codans Sygedriftstabsforsikring. Dette skyldes sandsynligvis, at dækningsbeløbet er begrænset i forhold til en gennemsnitlig omsætning for en klinikejer, og at præmien er forholdsmæssig dyr.

Der er 11 tandlæger, der har tegnet forsikringen. Der var i 2020 én skade, der blev afsluttet med en udbetaling på 53.285 kr.

Åbner internt link i det nuværende vindueTil toppen

IT-Kriminalitetsforsikring / Netbankforsikring - en meget vigtig og relevant forsikring 

TandlægeTryghed udbyder Trygs produkt – eProtect - som IT-kriminalitetsforsikring inkl. netbank tyveriforsikring, da dette er den mest fordelagtige forsikring i forhold til både pris og dækning.

eProtect-forsikringen i Tryg omfatter både dækning ved IT-kriminalitet, dækning ved driftstab i forbindelse med IT-kriminalitet og en Netbank tyveriforsikring uden selvrisiko.

IT-kriminalitet sikrer klinikken mod meromkostning til fjernelse af virus og genetablering af data mv. efter virus og datasabotage. Ønskes der ikke dækning ved IT-kriminalitet, kan Netbank- tyveriforsikringen også tegnes separat hos Tryg.

Pga. Coronasituationen tilbød Tryg gratis eProtect-forsikring frem til 15. juli 2020, til tandlægeklinikker med mindre end 20 ansatte, der ikke allerede havde tegnet forsikringen.

Herudover tilbød Tryg, at eProtect-forsikringen (minus netbanktyveri-forsikringen, der skulle betales som normalt) kunne tegnes uden betaling af præmie indtil 31. december 2020. 

Ved udgangen af 2020 havde 174 tandlæger tegnet eProtect-forsikringen, mod 113 ved udgangen af 2019.

Med stigningen i eProtect- og netbanktyveri-forsikringer ser det ud til, at Trygs tilbud om gratis forsikring indtil udgangen af 2020 har haft en positiv effekt på tegning af eProtect-forsikringer i 2020.

Der er stadig 133 tandlæger, der har Codans IT-kriminalitetsforsikring og 325 tandlæger, der har Chubbs netbank-forsikring. Disse forsikringer fortsætter uændret, men TandlægeTryghed anbefaler eller nytegner ikke disse forsikringer mere.

Der arbejdes løbende på at få flyttet de tidligere tegnede IT-kriminalitetsforsikringer hos Codan og netbank-forsikringer hos Chubb til Trygs eProtect-forsikring.

Til toppen 

Gruppelivsforsikring - Bedre dækning ved kritisk sygdom og nedsat præmie 

I 2020 var skadesprocenten 42 % og i 2019 var den 33 %. Denne gode udvikling har betydet at summen på kritisk sygdom er blevet hævet fra 157.500 kr. til 200.000 kr. fra 1. januar 2020 og at præmien desuden er blevet nedsat generelt og nu udgør 50% af den faktiske præmie for alle uanset alder.

I 2020 har der været 5 udbetalinger pga. dødsfald og 21 udbetalinger til personer, der har fået stillet en diagnose, der giver ret til udbetaling ved Visse Kritiske sygdomme.

Overgangsordningen til de nyuddannede tandlæger, med en lavere dækning og væsentlig lavere præmie, bliver fortsat godt modtaget og mere end halvdelen af de nyuddannede fastholder Gruppelivsforsikringen efter overgangsordningen ophører efter 2 år og fortsætter i ordningen på ordinære vilkår.

Til toppen

Sundhedsforsikringen - Fortsat stor tilfredshed 

Antallet af tandlæger og klinikker, som vælger at tegne en sundhedsforsikring gennem Tandlæge Tryghed er fortsat stigende. Der var i 2020 1.741 forsikrede mod 1.702 forsikrede i 2019. Skadeprocenten er faldet fra 96% i 2019 til 85% i 2020.  

Behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor er de hyppigste anvendte ydelser, idet over 1/4 af alle henvendelser resulterer i denne type behandling. I 2019 var der således 274 behandlingsforløb hos fysioterapeuter og 146 behandlingsforløb hos kiropraktorer ud af i alt 826 behandlingsforløb. I år 2019 var der i alt 675 behandlingsforløb. Tandlægerne i vores ordning har stor glæde af forsikringen, idet skadefrekvensen er omkring 50. Dette er noget højere end andre sammenlignelige ordninger og der er derfor fokus på om skadeprocenten kan holdes på et acceptabelt niveau.

Fra 1. januar 2020 blev forsikringen udvidet med nye og bedre dækninger.

 Nyhederne og forbedringer er disse:

  • Nyt stresshåndteringsprogram
  • Forbedret dækning af trepartssamtaler ved arbejdsrelateret stress
  • Forebyggende stresslinje
  • Forbedret dækning ved alle GLA:D-forløb
  • GLA:D Ryg
  • Chokbølgebehandling ESWT
  • Personligt sundhedsprogram til bedre livsstil og behandling af kroniske lidelser og overvægt
  • Gratis online sundhedstest fra VitalityGuard

Til toppen 

Privatforsikringer - Tidssvarende forsikringer 

I 2020 var der i alt tegnet 7.598 policer med forskellige privatforsikringer i Tryg forsikring til en samlet præmie på 22 mio. kr.

Skadeprocenten i 2020 har, ligesom i 2019, for alle forsikringerne samlet set været ualmindelig flot. Den har i tidligere år ligget højt, hvorfor det løbende har været nødvendigt med forskellige tiltag for at nedbringe den, hvilket har haft en positiv effekt. I 2020 har der, ligesom i 2019, ikke været store vejrmæssige udfordringer, hvilket har haft stor positiv betydning for både bilforsikringerne og husforsikringerne. I 2020 endte skadeprocenten samlet således på 60,4 %, mod 68,8% i 2019, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Udviklingen i skader inden for de enkelte ordninger følges dog fortsat nøje.

TandlægeTrygheds medarbejdere tegner forsikringerne direkte i Trygs systemer, og har dermed mulighed for at sikre, at hver enkelt tandlæge får de(n) ønskede forsikring(er) hurtigst muligt.

Til toppen

Særligt for de studerende 

De studerende har mulighed for at få en kollektiv ulykkesforsikring med en sum på 500.000 kr. ved ulykke og 50.000 kr. ved død samt en gruppelivsforsikring med en dækning ved død på 100.000 kr.  Forsikringerne er gratis i hele studietiden og til udgangen af kandidatåret.

De studerende er rigtig glade for de forsikringer vi tilbyder gennem Tryg, fordi de selv kan vælge de dækninger de ønsker og forsikringerne udbydes til en rigtig god pris.

I 2020 var der i alt 404 policer med forskellige privatforsikringer med en samlet præmie på 471.841 kr.

Til toppen

Pensionsordninger - Stor interesse for pensioner til markedsrente 

Der er stadig stor interesse blandt medlemmerne for at få oprettet pensionsordninger i markedsrente. Der er samtidig en stigende tendens til at flytte bestående ordninger fra gennemsnitsrente til markedsrente.

TandlægeTryghed har stort fokus på at rådgive de yngre tandlæger i privat praksis, da de jo ikke er omfattet af overenskomstmæssige obligatoriske ordninger.

I 2020 blev der indbetalt 31.700.000 kr. i løbende præmie til pensionsordninger i PFA via TandlægeTryghed af 427 tandlæger.

Til toppen

Lægernes Pensionsbank 

Igennem 2020 har tandlægerne haft mulighed for at foretage investeringer og opsparing i Lægernes pensionsbank. Det har alene en mindre andel tandlæger benyttet sig af og med udgangen af 2020 har bestyrelsen i Lægernes Bank besluttet, at de alene vil fokusere på læger og derfor ikke vil tilbyde flere tandlæger eller andre faggrupper mulighed for investeringer i banken. Beslutningen får ikke indflydelse på tandlæger, der allerede er kunder i Lægernes Bank. De kan fortsat være kunder på samme vilkår.

Til toppen

Informationsmøder er meget besøgte 

Der blev sammen med PFA Pension afholdt et arrangementet som Gå-hjem-møde for 50+ i Aarhus den 9. marts 2020. Det Coronaudskudte 50 + Gå-hjem-møde om Pension og Økonomi, der skulle have været holdt i København den 16. marts 2020, blev afholdt i samarbejde med PFA den 3. november 2020. PFA stillede lokale til rådighed i deres nye lokaler på Sundkrogsvej 4, Østerbro. Mødet blev afholdt i Coronasikre omgivelser med 22 deltagere. Vi var nødt til at kontakt 12 tandlæger og oplyse, at de desværre ikke kunne deltage, da der af Corona hensyn ikke kunne være flere i lokalet. De vil blive tilbudt deltagelse på et nyt møde i 2021.

Til toppen

Aktiviteter i 2020 

På grund af Coronasituationen blev begge 10. semester møder (Kandidatorienteringen) i år afholdt som Zoom-møder. Den 2. juni 2020 for KBH med 25 deltagere og den 19. juni 2020 for Århus med 32 deltagere. Pølsevognen var i år afløst at et gavekort til en sandwich og en smoothie hos Joe and the Juice for deltagelsen.

Der er sammen med Tandlægeforeningen og i samarbejde med Introudvalget i KBH, arrangeret orientering for 70 nye studerende med efterfølgende servering fra pølsevogn den 20. august 2020.

Tilsvarende arrangement er afholdt den 14. september i Aarhus med 47 nye studerende. OF i Aarhus har stået for planlægning og har været meget imødekommende og hjælpsomme.

Der afholdes hvert år statusmøder med de 2 odontologiske foreninger for at udbrede kendskabet til TandlægeTryghed og hvad vi kan tilbyde de studerende.

TandlægeTryghed deltager hvert år i Tandfaglige dage i Bella Centret, hvor vi rådgiver tandlægerne om forsikringer og pension.

Til toppen