Bestyrelsen

TandlægeTrygheds bestyrelse bestod i 2021 af Niels Bruun (formand), Peter Boch (næstformand) Anne Rømer Lund, Anders Hasselbalch Hansen, Charlotte Halby Hanson og Matini Seresht.

Det er stadig bestyrelsens vurdering, at det giver bedst mening, at TandlægeTrygheds bestyrelse består af så bred en vifte af repræsentanter for privat tandlægepraksis som muligt.

Til toppen

Dagpengeordningen

Der var fortsat stor tilslutning til dagpengeordningen gennem hele 2021. I løbet af året frameldte 81 klinikejere sig, men samtidig kom der 12 nye tilmeldinger. Årsagen hertil skyldes bl.a. at nogle af kæde-klinikkerne er registreret som én enhed i vores dagpengesystem. Da niveauet for indbetalinger ligger i samme niveau som i 2020 er det bestyrelsens vurdering, at det fortsat er langt de fleste klinikejere i Tandlægeforeningen, der er tilmeldt dagpengeordningen. Der var i alt tilmeldt 1.185 enheder/klinikker pr. 31. december 2021.

Dagpengeordningen 2021 2020
Tilmeldte enheder/klinikker 1.185 1.237
     
Udbetaling    
-        Udbetaling sygedagpenge 26,1 mio. kr. 34,1 mio. kr.
-        Udbetaling barsel 3,7 mio. kr. 4,7 mio. kr.
-        Øvrigt 0,8 mio. kr. 0,9 mio. kr.
-        I alt 30,7 mio. kr. 39,8 mio. kr.
     
Indbetaling 33,9 mio. kr. 24,9 mio. kr.*
     
Antal nye sager    
-        Sygesager 146 162
-        Barsel, mødre 83 83
-        Barsel, fædre 13 34

* I 2020 blev der alene opkrævet og indbetalt for 3 kvartaler

Med en samlet udbetaling i 2021 på næsten 31 mio. kr. og indbetalinger på i alt knap 34 mio. kr. blev årets resultat for dagpengeordningen et plus på 3 mio. kr. Heri er dog ikke medregnet udgifterne til administration af ordningen (løn, lokaler, IT, bestyrelse, revision, div. driftsudgifter) som for 2021 kan opgøres til 6,5 mio. kr.

Vores dagpengerobot til håndtering af indberetning og betaling til ordningen blev taget i brug 1. januar 2020 og har nu fungeret i 2 år. I løbet af årene er der løbende foretaget tilretninger, således at funktionaliteten er endnu bedre og mere intuitiv end da vi startede op på dette i 2019. Denne automatisering betyder, at det er relativt nemt for klinikejerne at oplyse og indrapportere klinikkens tandlægeomsætning. Desuden har sekretariatet et redskab til at styre processerne både til selve indberetningen i januar måned, men også til opkrævning af præmie hvert kvartal. De mere præcise indberetninger sikrer også at sekretariatet kan yde tandlægerne en bedre service i alle dagpengesagerne.

Krisehjælp og Erhvervsrådgivning

Antallet af medlemmer, der modtog psykologhjælp i 2021 var 57, mod 80 medlemmer i 2020. Fordelingen var i 2021 24 krisehjælpssager og 33 erhvervsrådgivningssager, mens tallene i 2020 var hhv. 36 og 44. I 2021 beløb de samlede udgifter til psykolog sig til ca. 630.000 kr., hvor de i 2020 var på ca. 700.000 kr.

I 2021 var der ingen tandlæger i behandling via TandlægeTrygheds misbrugsrådgivning. I 2020 var 1 tandlæge indlagt på behandlingshjem for afhængighed.

Til toppen

Økonomien

2021 regnskabet

Der blev i 2021 udbetalt 30,7 mio. kr. til dagpengeordningen, hvilket var et fald i udbetalingerne på 31,6 % i forhold til 2020.

Den samlede indbetaling til dagpengeordningen var i 2021 i alt 33,9 mio. kr. Samlet set har dagpengeordningens ind- og udbetalinger således givet et positivt resultat for 2021 på i alt 3,2 mio. kr. Hvis udgifterne til at drive dagpengeordningen medinddrages, så ville det endelige resultat for ordningen ende på -3,3 mio. kr., da driftsudgifterne helt eller delvist kan tilskrives dagpengeordningen og udgør 6,5 mio. kr.

Det tilstræbes, at dagpengeniveauet fastholdes på et niveau, hvor ind- og udbetalingerne set over en årrække udligner hinanden og fastholder egenkapitalens niveau. Efter overgangen til en frivillig ordning i 2018, hvorefter det alene er tandlægerne, der er omfattet, har der til og med 2020 været forhøjede udbetalinger i forhold til indbetalingerne. Bestyrelsen har løbende gennem årene tæt fulgt ind- og udbetalingerne til/fra ordningen, i bestræbelserne på at finde frem til et niveau, hvor økonomien balancerer.  Det er i sagens natur ikke muligt at budgettere eksakt med hverken indbetalingerne, som beregnes ud fra de enkelte tandlægers omsætning det pågældende år, eller med udbetalingerne, da det jo aldrig kendes på forhånd hvor mange der skal have udbetaling eller størrelsen og længden af udbetalingerne. På den baggrund har bestyrelsens strategi været at følge udviklingen over en kortere årrække inden der evt. besluttes ændringer i indbetalingerne eller udbetalingerne.

Arbejdet med at sikre, at TandlægeTryghed overholder og fortsat lever op til kravene i relation til både GDPR og IDD er vedvarende, og har også i 2021 medført fortsat udgifter til bistand til særligt dokumentationskravene i relation til GDPR-reglerne. Desuden er der i 2021 nu også krav om at TandlægeTryghed skal leve op til kravene i Hvidvaskloven, grundet formidling af pensionsordninger og gruppelivsforsikringer med dødsdækning. Også disse reglers overholdelse betyder øgede udgifter til advokathjælp.

TandlægeTryghed har i efteråret 2021 haft væsentlige udgifter til advokatbistand grundet PTO’s fejlagtige oplysninger om TandlægeTryghed’s virke, som det desværre ikke er lykkedes at løse uden domstolenes afgørelse. Det forventes, at der foreligger en afgørelse ultimo 2022 eller primo 2023.

Endelig har TandlægeTryghed fundet det nødvendigt med advokatbistand til en retssag mod et forsikringsselskab i et regresspørgsmål. Forsikringsselskabet vil ikke betale TandlægeTryghed over ½ mio. kr. tilbage i regres for deres kundes skyld i en ulykke, som medførte, at der er blevet udbetalt sygedagpenge til en tandlæge gennem længere tid og for mere end ½ mio. kr. Sagen er af principiel karakter, da retspraksis ikke er fuldstændig klar på området for en virksomhed som TandlægeTryghed. Bestyrelsen har derfor ønsket at gennemføre denne sag for at få en endelig afklaring.

TandlægeTryghed påbegyndte i 2020 projektet med udvikling af et elektronisk sags- og dokumentsystem (ESDH) til TandlægeTryghed. Selve udvikling, implementering og test af systemet forgik i løbet af foråret 2021. Det er bl.a. nødvendigt at kunne sikre tilgang til oplysninger styret ud fra rettigheder og at sletning af data foretages ud fra automatiserede principper for at kunne overholde Persondataforordningens krav herom. Desuden skal et egentligt sagshåndteringssystem kunne understøtte bedre servicering af tandlægerne samt mere effektive og i større omfang automatiserede processer og arbejdsgange i sekretariatet. Gennem hele 2021 har der været løbende tilretninger af funktionalitet og brugerfladen således at systemet ved årets udgang nu stort set er færdig udviklet.

Ejendommen har ikke i 2021 fået foretaget større renoveringer. Dog er det i 2021 besluttet, at taget på Svanemøllevej 85 skal udskiftes og, at der samtidig skal foretages udvendig vedligeholdelse af vinduerne. Kommunen er søgt om tilladelse til dette projekt og tilladelsen er i foråret 2022 givet.

Det samlede resultat i 2021 endte på et overskud på 3,6 mio. kr.

Resultatet af de finansielle poster har i 2021, ligesom i 2020 været meget påvirket af Covid-19 situationen. Værdipapirbeholdningen steg dog støt og roligt hen over året. Vores beholdning primo 2021 var 101 mio. kr. og beholdningen ultimo 2021 var 99,8 mio. kr.

Samlet set har der været et positivt afkast på 5,8 mio. kr., men da vi i september 2021 hævede 7 mio. kr., ender årets samlede beholdning med et minus på 1,2 mio. kr. i forhold til primo 2021.

Til toppen

Erhvervsudygtighedsforsikringen/Tab af erhvervsevne-forsikring

Der er 2.493 tandlæger, det ved udgangen af 2021 havde tegnet Erhvervsudygtighedsforsikring i Danica Pension. Af disse fik 103 tandlæger udbetaling fra ordningen i Danica Pension. Skadesprocenten for 2021 lå på 78.

Efter en udbudsrunde blandt relevante pensions- og forsikringsselskaber i foråret 2021 skiftede Erhvervsudygtighedsforsikringen pr.  1. januar 2022 leverandør til Euro Accident, da de kunne tilbyde den mest fordelagtige aftale for tandlægerne. Samtidig skiftede forsikringen navn, så den fremover hedder Tab af erhvervsevne-forsikring.

Skiftet til Euro Accident betød, at forsikringen blev forbedret på en række områder:

  • Den helt store forbedring i den nye ordning er, at der fremover allerede vil kunne ske fuld udbetaling fra 50% erhvervsevnetab, mod tidligere 66 2/3%.
  • Til trods for en klart bedre dækning blev præmien på grundmodulet nedsat med 8,6 %.
  • Derudover er kravet til helbredsoplysninger ved etablering af grundmodulet og eventuelle tillægsmoduler lempeligere i Euro Accident end hidtil. De lempeligere krav til helbredsoplysninger skulle gerne betyde, at flere tandlæger kan blive omfattet af ordningen.
  • Tandlægerne vil også blive omfattet af Euro Accidents koncept "Holdbare tandlæger". Konceptet bygger på et holistisk mindset, hvor Euro Accident gennem en tidlig proaktiv indsats i forhold til begyndende gener og sygdom, nedsætter risikoen for langvarige sygemeldinger og tilbagefald.

Klinikforsikringen

I 2021 var i alt 4.071 units forsikret på i alt 1.056 policer. 

Der har i 2021 i alt været anmeldt 192 skader på klinikforsikringen, hvoraf de 9 var storskader (dvs. skader med en forventet udbetaling på mindst 100.000 kr.).  2021 endte med en samlet udbetaling på knap 4,4 mio. kr., hvoraf storskaderne alene udgjorde næsten halvdelen på 2.182.442 kr.
Til sammenligning var der i 2020 16 storskader, der beløb sig til 9,3 mio. kr.  og med en samlet udbetaling for hele 2020 på kr. 13 mio. kr.  

I 2020 blev der indført en stramning af selvrisikoen for klinikforsikringen for at imødekomme en stigende skadeprocent. Selvrisiko ved vand- og tyveriskader udgør fra 2021 10% af skadeudgiften, dog mindst 7.500 kr. og højest 25.000 kr. Ved enhver anden skade gælder en selvrisiko på 7.500 kr.
Det fremgår tydeligt af regnskabet 2021, at den indførte selvrisiko, har haft effekt både på antallet af anmeldte skader og størrelsen af udbetalingerne.

De 7 af storskaderne er vandskader, og der har i de sidste af årets måneder været dialog med Codan om mulighed for at tilbyde tandlægerne en form for sikring af klinikkerne mod vandskader. Dette er dog ikke endeligt besluttet endnu.   

Alle policer bliver nu opkrævet via e-boks på klinikkens CVR-nummer, medmindre klinikkerne selv har frabedt sig det.

Sygedriftstabsforsikringen

Der var i 2021 i alt 344 forsikrede med en Sygedriftstabsforsikring tegnet via TandlægeTryghed i Codan Forsikring.

Skadeprocenten for Sygedriftstabsforsikringen er normalt meget svingende de enkelte år imellem, da porteføljen er relativt lille og derfor følsom for en eller flere meget store skader. Dette er dog ikke tilfældet i 2020 og 2021, hvor der begge år var en skadeprocent på 53. I 2021 var der 17 skader, mens der i 2020 var 19 skader.

Sygedriftstabsforsikringen har tidligere taget højde for, at tandlægernes dagpengeordning var obligatorisk og indregnet udbetalinger herfra i fastsættelse af præmieberegningen. Da dagpengeordningen ved overenskomstens bortfald den 1. juni 2018 blev frivillig at tegne, er der siden 2019 2 forskellige præmier på Sygedriftstabsforsikringen. Der er således én præmie for de tandlæger, der har tilvalgt tandlægernes dagpengeordning og en anden præmie for de tandlæger, der har fravalgt dagpengeordningen.

Præmien for de tandlæger, der fravælger tandlægernes dagpengeordning, er ca. 65% højere end, hvis de er tilmeldt dagpengeordningen.

På grund af Corona-situationen i 2020 er det aftalt med Codan, at de ved fastlæggelse af den forventede omsætning for 2021 i forbindelse med en skade, kan tage udgangspunkt i et normaliseret år, som kunne være 2019, for at sikre en mere korrekt udbetaling.

Sygeforsikring Erhverv – Mulighed for at dække alle på klinikken

Forsikringen er en slags løntabsforsikring, der udbydes af Købstædernes Forsikring. Forsikringen kan dække både klinikejeren og alle andre medarbejdere på klinikken. Der har hidtil ikke været den store efterspørgsel efter denne forsikring, selvom den helbredsmæssigt er nemmere at tegne end Codans Sygedriftstabsforsikring. Dette skyldes sandsynligvis, at dækningsbeløbet er begrænset i forhold til en gennemsnitlig omsætning for en klinikejer, og at præmien er forholdsmæssig dyr.

Der er 11 tandlæger, der har tegnet forsikringen. Der var i 2021 2 skader. Den ene er afsluttet uden udbetaling, mens den anden fortsat var åben ved udgangen af året med en reserve på 170.0000 kr.

IT-kriminalitetsforsikringen / Netbank forsikring - en meget vigtig og relevant forsikring

TandlægeTryghed udbyder Trygs produkt – eProtekt - som IT-kriminalitetsforsikring inkl. netbank tyveriforsikring, da dette er den mest fordelagtige forsikring i forhold til både pris og dækning.

eProtect-forsikringen i Tryg omfatter både dækning ved IT-kriminalitet, dækning ved driftstab i forbindelse med IT-kriminalitet og en Netbank tyveriforsikring uden selvrisiko.

IT-kriminalitet sikrer klinikken mod meromkostning til fjernelse af virus og genetablering af data mv. efter virus og datasabotage. Ønskes der ikke dækning ved IT-kriminalitet, kan Netbank- tyveriforsikringen også tegnes separat hos Tryg.

Ved udgangen af 2021 havde 206 tandlæger tegnet eProtect-forsikringen, mod 174 ved udgangen af 2020.

Der er stadig 123 tandlæger, der har Codans IT-kriminalitetsforsikring og 300 tandlæger, der har Chubbs netbank-forsikring. Disse forsikringer fortsætter uændret, men TandlægeTryghed anbefaler eller nytegner ikke disse forsikringer mere. Der arbejdes løbende på at få flyttet de tidligere tegnede IT-kriminalitetsforsikringer hos Codan og Netbankforsikringer hos Chubb til Trygs eProtect-forsikring.

Gruppelivsforsikring - Højere udbetaling ved kritisk sygdom.

Gruppelivsforsikringen – som også indeholder dækning ved kritisk sygdom – har i 2021 været flittigt brugt, og heldigvis mest med udbetalinger ved kritisk sygdom.

Udbetaling ved visse kritiske sygdomme er sat op til 200.000 kr. Med 27 udbetalinger til personer med en diagnose, der giver ret til udbetaling og 4 udbetalinger begrundet i dødsfald ender skadeprocenten på 48 for 2021.

Bestyrelsen har valgt at fastholde præmie og dækningssummer på samme niveau i 2021 som i 2021, da årsagen til den relativt høje skadeprocent i 2021 skønnes at være et højere antal af skader end sædvanligt. Forventningen er således, at antallet af udbetalinger vil falde i 2022 til et niveau, der medfører en lavere skadesprocent.

Overgangsordningen til de nyuddannede tandlæger, med en lavere dækning og væsentlig lavere præmie, bliver fortsat godt modtaget og mere end halvdelen af de nyuddannede tandlæger fastholder Gruppelivsforsikringen efter overgangsordningens ophører efter 2 år og fortsætter i ordningen på ordinære vilkår.

Sundhedsforsikringen - Fortsat stor tilfredshed

Antallet af tandlæger og klinikker, som vælger at tegne en sundhedsforsikring gennem Tandlæge Tryghed er faldet en smule fra 1.736 i 2020 til 1.688 i 2021. Skadeprocenten er steget fra 80% i 2020 til 85% i 2021. Da der fortsat er en del skader, der ikke er færdigbehandlet, er der dog mulighed for at skadeprocenten for 2021 fortsat ændrer sig i løbet af 2022.   

Behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor er fortsat de hyppigste anvendte ydelser, svarende til lidt over halvdelen af de skader der bliver anmeldt på frekvensskader. I 2021 var der således 320 behandlingsforløb hos fysioterapeuter og 160 behandlingsforløb hos kiropraktorer, ud af i alt 945 behandlingsforløb. I år 2020 var der i alt 816 behandlingsforløb. Det kan således konkluderes, at Tandlægerne og klinikkerne i vores ordning har stor glæde af forsikringen, da næsten hver anden har brugt forsikringen i løbet af 2021. Skadeprocenten er noget højere for vores ordning end andre sammenlignelige ordninger i Dansk Sundhedssikring.

Fra 1. januar 2021 blev forsikringen udvidet med nye og bedre dækninger.
Nyhederne og forbedringer er

·        Ny trivselslinje

·        Kursus i psykisk førstehjælp

·        Psykologhjælp til varige lidelser

·        Bedre dækning til medarbejdere ansat i fleks- eller skånejob

·        Online lægevagt

Dansk Sundhedssikring deltog på årskursus 2021, hvor de holdt et indlæg om psykisk førstehjælp.

Privatforsikringer - Tidssvarende forsikringer

I 2021 var der i alt tegnet 7.073 policer med forskellige privatforsikringer Tryg forsikring til en samlet præmie på 21 mio. kr.

Skadeprocenten i 2021 har, ligesom i 2020, for alle forsikringerne samlet set været tilfredsstillende. Skadeprocenten har i tidligere år ligget relativt højt, hvilket har medført, at Tryg har fundet det nødvendigt med forskellige tiltag for at få skadeprocenten ned på et – også for Tryg – acceptabelt niveau. Dette ser heldigvis nu endelig ud til at være lykkedes.

I 2021 har der, ligesom i 2020, ikke været store vejrmæssige begivenheder, der har medført mange forsikringsskader, hvilket har haft stor positiv betydning for både bilforsikringerne og husforsikringerne. I 2021 endte skadeprocenten samlet således på 66,4 %, mod 60,4% i 2020. Udviklingen i skader inden for de enkelte ordninger følges dog fortsat nøje.

Fra den 1. juli 2021 er der indført mulighed for en ekstra rabat på 10 % på en række forsikringer. Alle tandlæger, som har 4 eller flere forsikringer i Tryg via TandlægeTryghed, er således kommet på den nye aftale (4+ aftalen), hvor de har fået yderligere 10% rabat på indbo-, bil-, hus- og person/ulykkes-forsikringen. Der er blevet taget kontakt til alle tandlæger, som ikke har tegnet mindst 4 forsikringer i Tryg via TandlægeTryghed, og hvor det har givet mening, at tilbyde en eller flere ekstra forsikringer for at komme med i den nye rabatordning.

Til toppen

Aktiviteter i 2021

På grund af Coronasituationen blev begge 10. semester møder (Kandidatorienteringen) i år afholdt som Zoom-møder, henholdsvis den 27. april 2021 i København med 25 deltagere og den 6. maj 2021 i Århus med 32 deltagere.

Der blev, sammen med Tandlægeforeningen og i samarbejde med Introudvalget i København, arrangeret orientering for 72 nye studerende med efterfølgende servering af pizza den 26. august 2021.

Tilsvarende arrangement er afholdt den 22. september 2021 i Aarhus med 45 nye studerende, hvor mødet blev afsluttet med servering fra pølsevogn.

Der afholdes hvert år statusmøder med de 2 odontologiske foreninger, for at udbrede kendskabet til TandlægeTryghed og hvad vi kan tilbyde de studerende.

TandlægeTryghed deltog i september 2021 Tandfaglige dage i Bella Centret, hvor der rådgives om forsikringer og pension.

TandlægeTryghed har den 14. oktober 2021 deltaget i Karrieredag på Panum. Det var en god mulighed for at tale med de studerende.

Til toppen