Ny leverandør pr. 01.01.2022

Efter en udbudsrunde blandt relevante mulige forsikrings- og pensions-
selskaber i foråret 2021, blev Euro Accident valgt, da de kunne tilbyde den
mest fordelagtige aftale for tandlægerne.

Flere fordele for dig

Skiftet til Euro Accident betyder, at forsikringen forbedres på en række områder:

Den helt store forbedring i den nye ordning er, at der fremover allerede vil kunne
ske fuld udbetaling fra 50% erhvervsevnetab mod tidligere 66 2/3%.

Til trods for en klart bedre dækning falder præmien på grundmodulet med 8,6%.

Derudover er kravet til helbredsoplysninger ved etablering af grundmodulet og
eventuelle tillægsmoduler lempeligere i Euro Accident end hidtil.
De lempeligere krav til helbredsoplysninger skulle gerne betyde, at flere tand-
læger kan blive omfattet af ordningen.

Holdbare Tandlæger

Tandlægerne vil også blive omfattet af Euro Accidents koncept
”Holdbare Tandlæger”. Konceptet bygger på et holistisk mindset, hvor Euro
Accident gennem en tidlig og proaktiv indsats i forhold til begyndende gener og
sygdom nedsætter risikoen for langvarige sygemeldinger og tilbagefald. 

I forbindelse med overgangen til Euro Accident vil alle forsikrede i løbet af
foråret 2022 blive kontaktet og budt velkommen af Euro Accident, der vil
oplyse om mulighederne for at kontakte dem ved tidlige tegn på helbredsmæs-
sige påvirkninger.

Euro Accident vil herudover med intervaller på 1-2 år gennemføre et trivselstjek
og bede tandlægerne om at besvare en række spørgsmål, der omhandler
trivsel og sundhed.

Skulle trivselstjekket vise begyndende negativ fysisk eller psykisk påvirkning vil
Euro Accident tilbyde en målrettet indsats og behandling gennem deres samar-
bejde med en bred vifte af professionelle fagpersoner fx læger, psykologer,
socialrådgivere og økonomiske rådgivere.

Konceptet ”Holdbare tandlæger” sikrer et struktureret og målrettet forløb,
der gerne skulle sikre at tandlægen enten forbliver rask eller efter en
sygdomsperiode igen kommer tilbage i bedst mulig trivsel og sundhed.

Se folder om Holdbare Tandlæger Her

Du behøver ikke gøre noget – din forsikring overflyttes automatisk

Alle eksisterende forsikringer vil automatisk blive flyttet til Euro Accident,
der udsender nye policer og opkrævninger i starten af januar 2022.
Første opkrævning vil ske ved et girokort, da en PBS-opkrævning desværre
ikke kan overføres.

Tandlæger, der den 1. januar 2022 modtager udbetaling fra forsikringen i
Danica Pension, vil dog forblive i Danica Pension på gældende vilkår.
Ophører udbetalingen i Danica Pension i forbindelse med en raskmelding,
vil forsikringen, hvis muligt, blive overført til Euro Accident.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere information om Tab af erhvervsevne-forsikringen på www.tandlaegetryghed.dk eller, du kan ringe til TandlægeTryghed
på tlf. nr. 39 46 00 80 tast 1.