Vilkår for køb - Sygeforsikring Erhverv

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber Sygeforsikring Erhverv via TandlægeTryghed hos Købstædernes Forsikring.

Oplysning om rådgivning og aflønning

TandlægeTryghed har aftale med Købstædernes Forsikring om salg af Sygeforsikring Erhverv til medlemmerne af Tandlægeforeningen. TandlægeTryghed modtager provision for salget af Sygeforsikring Erhverv. Ansatte i TandlægeTryghed modtager ikke provision, men er alle fastlønnet.

Om betaling

Kører betalingerne over Betalingsservice, vil betalingen fremgå af betalingsoversigten for den pågældende måned. Ellers vil du modtage et indbetalingskort fra Købstædernes Forsikring. Ud over prisen for forsikringen opkræver Købstædernes Forsikring afgifter og gebyrer.

Ikrafttrædelse

Forsikringen træder i kraft på det aftalte tidspunkt. Vi beder dig venligst kontrollere policen og sikre at forsikringens omfang svarer til den forsikring, som du har ønsket at oprette. Er der uoverensstemmelser, bedes du hurtigst muligt kontakte Tandlægernes Tryghedsordninger eller Købstædernes Forsikring.

Forudsætninger for Sygeforsikring Erhverv

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting TandlægeTryghed spørger om, i forbindelse med, at du beregner en pris på en forsikring.

Risikoændringer, hvor Købstædernes Forsikring hurtigst muligt skal have skriftlig besked:

  • Virksomheden måtte ophøre.
  • Der sker ændringer af ejerforhold.
  • Der sker ændringer af selskabsform.
  • Virksomheden skifter adresse, eller betalingsadressen skal ændres.
  • Der sker ændringer i forhold til det i policen anførte; eksempelvis ændringer af virksomhedens eller den i policen beskrevne erhvervsudførelse eller medarbejdernes beskæftigelse.

Er Købstædernes Forsikring ikke underrettet om ovennævnte ændringer kan en eventuel erstatning efter skade nedsættes eller bortfalde.

Begrænsning af skade

Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til effektivt at samarbejde med Købstædernes Forsikring med henblik på begrænsning af skadens virkninger. Tab som skyldes manglende medvirken til ovenstående, er ikke dækket af forsikringen.

Urigtige oplysninger

En forsikringsaftale bygger på en gensidig tillid mellem kunden og Købstædernes Forsikring som forsikringsselskab.
Kunden kan med rette forvente, at Købstædernes Forsikring erstatter kundens skade i henhold til den forsikringsaftale vi har indgået – og Købstædernes Forsikring forventer, at kunden giver de rigtige og tilstrækkelige oplysninger til at kunne behandle og opgøre skaden korrekt.

Du kan læse mere om Købstædernes Forsikrings svindelpolitik her

Gebyrer og afgifter

Ud over prisen for forsikringerne opkræver Købstædernes Forsikring afgifter, bidrag og gebyrer. Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.
Du kan læse mere om gebyrer og afgifter på www.kfforsikring.dk

Selvbetjeningsløsning

På kfforsikring.dk finder du MitKF Erhverv, som er Købstædernes Forsikrings selvbetjeningsløsning. Købstædernes Forsikring passer på dine oplysninger og du kan læse alt om deres privatlivspolitik og anvendelse af cookies her

Klage

Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen. Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at rette henvendelse til Købstædernes Forsikrings direktion, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder. Klagen sender du elektronisk til: kfforsikring@kfforsikring.dk - eller til nedenstående:

Købstædernes Forsikring
Direktionen
Strandgade 27A
1401 København K

Giver din henvendelse til Købstædernes Forsikrings direktion ikke et tilfredsstillende resultat, er der mulighed for at rette henvendelse til:

Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K.
Telefon 3343 5500

eller

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.
Telefon 3315 8900

Ankenævnet for Forsikring behandler dog ikke sager af erhvervsmæssig karakter. Dog har Ankenævnet for
Forsikring mulighed herfor, hvis det skønnes, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold

Værneting og lovvalg

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. De tvister, som mellem parterne er afgjort ved bindende voldgift kan dog ikke indbringes for andre instanser.

Tilsyn og garantifond

Købstædernes Forsikring er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op