Vilkår for køb af Sygedriftstabsforsikring

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber Sygedriftstabsforsikring via TandlægeTryghed hos Codan Forsikring.

Oplysning om rådgivning og aflønning

TandlægeTryghed har aftale med Codan Forsikring om salg af Sygedriftstabsforsikring til medlemmerne af Tandlægeforeningen. TandlægeTryghed modtager provision for salget af Codans Sygedriftstabsforsikring. Ansatte i TandlægeTryghed modtager ikke provision, men er alle fastlønnet.

Om betaling

Kører betalingerne over Betalingsservice, vil betalingen fremgå af betalingsoversigten for den pågældende måned. Ellers vil du modtage et indbetalingskort fra Codan Forsikring. Ud over prisen for forsikringen opkræver Codan Forsikring afgifter og gebyrer.

Ikrafttrædelse

Codan vurderer forsikringsbegæring og helbredsoplysninger og afgør, om dækning kan accepteres på grundlag af dette. Kan forsikringen ikke uden videre accepteres på grundlag af begæringen og de oplysninger, der er indsendt hermed, får den forsikringssøgende meddelelse om, hvilke supplerende oplysninger, der skal indsendes, og inden for hvilken frist indsendelse skal ske.

Kan Codan antage forsikringen på grundlag af begæringen og rettidigt indsendte supplerende oplysninger, begynder Codans ansvar fra det tidspunkt Codan modtog begæringen, med mindre et senere tidspunkt er aftalt.

Kan Codan kun tilbyde at antage forsikringen på andre vilkår, får forsikringssøgende besked om på hvilke vilkår. Forsikringssøgende (hvis denne ikke er forsikringstager) skal skriftligt acceptere, at forsikringstageren orienteres om på hvilke helbredsmæssige vilkår forsikringsaftalen kan indgås.

Accepterer forsikringssøgende dette, sendes den helbredsmæssige klausul til forsikringstageren til accept. Accepterer forsikringstageren tilbuddet inden for den fastsatte frist, begynder Codans ansvar fra accepten modtages af Codan.

Accepterer den forsikringssøgende ikke, at forsikringstageren orienteres om på hvilke helbredsmæssige vilkår forsikringsaftalen kan indgås, kan forsikring for den forsikringssøgende ikke tegnes.

Vi beder dig venligst, som forsikringstager, kontrollere policen og sikre at forsikringens omfang svarer til den forsikring, som er ønsket oprettet. Er der uoverensstemmelser, bedes du hurtigst muligt kontakte TandlægeTryghed eller Codan Forsikring.

Forudsætninger for dækning på Sygedriftstabsforsikringen

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive helbredsoplysninger. Hvis helbredsoplysningerne medfører, at dækningen ikke kan oprettes på normale vilkår, kan du eventuelt blive tilbudt en anden forsikring. Den alternative forsikring kan være en forsikring med begrænset forsikringsdækning, herunder skærpede vilkår.

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan erstatningen blive sat ned eller i værste tilfælde falde helt bort. Det sker, hvis Codan Forsikring ikke ville have oprettet din forsikring på almindelige vilkår på baggrund af de korrekte oplysninger.

Begrænsning af skade

Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til effektivt at samarbejde med Codan Forsikring med henblik på begrænsning af skadens virkninger.Tab som skyldes manglende medvirken til ovenstående, er ikke dækket af forsikringen.

Gebyrer og afgifter

Ud over prisen for forsikringerne opkræver Codan afgifter, bidrag og gebyrer. Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Selvbetjeningsløsning

På Codan Forsikring finder du Min Side, som er Codan Forsikrings selvbetjeningsløsning.

Klage

Hvis du er uenig i en afgørelse, som Codan Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen. Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at rette henvendelse til Codans Forsikrings klageansvarlige, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder.

Klagen sender du elektronisk til: klageansvarlig@codan.dk eller til nedenstående:

Codan Forsikring
Klageansvarlig
Gl. Kongevej 60
1790 København V

Tvister

Voldgift
For aftalen gælder dansk lovgivning. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved de danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.

Ved en evt. uoverensstemmelse omkring omfanget af uarbejdsdygtighed eller en skades opgørelse, har forsikringstager mulighed for at kræve, at skaden opgøres endeligt af upartiske vurderingsmænd. Dette er et alternativ til at indbringe sagen for domstolene. Forsikrede og Codan vælger hver sin vurderingsmand, og inden sagen påbegyndes vælger de en opmand. Ved en evt. uenighed herom udpeges opmanden af Det Danske Voldgifts institut. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om opgørelsen, og afgør da erstatningen indenfor grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser, herunder de skadeopgørelsesprincipper, der er fastsat af Forsikring og Pension.

Voldgiftsretten beslutter selv, hvordan voldgiftens omkostninger skal fordeles, og begrunder i sin kendelse, hvorledes resultatet nås. Efter enhver parts begæring skal voldgiftsretten fremlægge de beregninger, der ligger til grund for kendelsen. Aftales en voldgiftsafgørelse efter at uoverensstemmelsen er opstået, er aftalen bindende for begge parter.

Tilsyn og garantifond

Codan Forsikring er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.
 

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op