Dækning

Hvordan dækker forsikringen?

Med en Sygedriftstabsforsikring sikrer du klinikken mod tab af omsætning, hvis en forsikret tandlæge eller tandplejer ikke kan arbejde pga. sygdom eller ulykke.
Hvis en eller flere af de forsikrede tandlæger eller tandplejere bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig, som følge af en sygdom eller et ulykkestilfælde. Erstatningsperioden begynder ved uarbejdsdygtighed ud over 3 på hinanden følgende uger, og dækker maksimalt op til 49 uger.

Karensperiode

Tabet som følge af de 3 første ugers uarbejdsdygtighed er ikke omfattet af forsikringen. Hvis forsikrede efter raskmelding igen bliver uarbejdsdygtig, på grund af samme lidelse, beregnes ny karens på 3 uger ikke, hvis tilbagefaldet sker inden 3 måneder efter raskmelding. Erstatningsperioden kan dog maksimalt udgøre 49 uger for samme lidelse i hele forsikringens løbetid.

Dækker ekstraomkostninger

Er det muligt for klinikken at reducere eller helt undgå nedgang i omsætningen fx ved at ansætte en vikar eller ved en ekstra indsats fra kollegernes side, dækker forsikringen de dokumenterede ekstraomkostninger klinikken har haft til at opretholde omsætningen i den pågældende periode.

Erstatning for tandlæger/tandplejere fra 65-69 år

Erstatningen vil blive nedsat gradvist med 20% om året, efter du er fyldt 65 år,
men prisen vil være den samme.

Fyldt 65 år: Erstatningen udgør 80 % af det opgjorte tab.
Fyldt 66 år: Erstatningen udgør 60 % af det opgjorte tab.
Fyldt 67 år: Erstatningen udgør 40 % af det opgjorte tab.
Fyldt 68 år: Erstatningen udgør 20 % af det opgjorte tab.
Fyldt 69 år: Dækningen er bortfaldet.

Læs mere om hvordan erstatningen gøres op.

Maksimal forsikringssum

Sygedriftstabsforsikringen kan maksimalt tegnes med en forsikringssum på 5.000.000 kr. for den enkelte forsikrede.

Viser det sig i en skadessituation, at en forsikret har en forventet omsætning, der over en 12 måneders periode forventes at overstige 5.000.000 kr., fastsættes erstatningen forholdsmæssigt mellem den forventede omsætning i denne periode og 5.000.000 kr.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op