Vilkår for køb af Klinikforsikring

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber Klinikforsikring via TandlægeTryghed hos Codan Forsikring.

Oplysning om rådgivning og aflønning

TandlægeTryghed har aftale med Codan Forsikring om salg af Klinikforsikring til medlemmerne af Tandlægeforeningen. TandlægeTryghed modtager provision for salget af Codans Klinikforsikring. Ansatte i TandlægeTryghed modtager ikke provision, men er alle fastlønnet.

Om betaling

Du vil som udgangspunkt blive opkrævet via E-boks / VIRK på det CVR nummer som Codan har registreret på klinikforsikringen. Ud over prisen for forsikringen opkræver Codan Forsikring afgifter og gebyrer.

Ikrafttrædelse

Forsikringen træder i kraft på det aftalte tidspunkt. Vi beder dig venligst kontrollere policen og sikre at forsikringens omfang svarer til den forsikring, som du har ønsket at oprette. Er der uoverensstemmelser, bedes du hurtigst muligt kontakte TandlægeTryghed eller Codan Forsikring.

Forudsætninger for Klinikforsikring

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive oplysninger. Det er de ting TandlægeTryghed spørger om, i forbindelse med, at der beregnes en pris på forsikringen.

Risikoændringer, hvor Codan Forsikring skal have skriftlig besked om:

• Virksomheden måtte ophøre.
• Der sker ændringer af ejerforhold, herunder også evt. nyt CVR nr.
• Der sker ændringer i antal units.
• Virksomheden skifter adresse, eller betalingsadressen skal ændres.
• Der sker ændringer i forhold til det i policen anførte.

Er Codan Forsikring ikke underrettet om ovennævnte ændringer, kan en eventuel erstatning efter skade nedsættes eller bortfalde.

Forudsætninger for prisen på Klinikforsikringen

Alle units på klinikken skal forsikres, uanset om de er tilsluttet eller ej.

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan erstatningen blive sat ned eller i værste tilfælde falde helt bort.

Begrænsning af skade

Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til effektivt at samarbejde med Codan Forsikring med henblik på begrænsning af skadens virkninger. Tab som skyldes manglende medvirken til ovenstående, er ikke dækket af forsikringen.

Gebyrer og afgifter

Ud over prisen for forsikringerne opkræver Codan Forsikring afgifter, bidrag og gebyrer. Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Selvbetjeningsløsning

På Codan Forsikring finder du Min Side, som er Codan Forsikrings selvbetjeningsløsning.

Klage

Hvis du er uenig i en afgørelse, som Codan Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen. Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at rette henvendelse til Codans Forsikrings klageansvarlige, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder.

Klagen sender du elektronisk til: klageansvarlig@codan.dk eller til nedenstående:

Codan Forsikring
Klageansvarlig
Gl. Kongevej 60
1790 København V

Tvister

Voldgift:

Kan forsikringstageren og Codan ikke blive enige om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen endeligt ved voldgift. Til denne voldgift vælger hver af parterne en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og handelsretten.

Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet.

Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger indenfor de 2 vurderingsmænds forslag.

Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, men udgifterne til opmand deles ligeligt.

Tilsyn og garantifond

Codan Forsikring er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op