#
 
 

Vilkår for køb af forsikringer i Tryg

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber privatforsikringer via TandlægeTryghed hos Tryg.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer.
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået.

Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
a)  Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
b)  Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Vi gør opmærksom på, at for brandforsikringer for din villa, fritidshus eller ejendom, er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.

Sådan fortryder du

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til:

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Mail: web@tdlt.dk

eller

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: tryg@tryg.dk

Oplysning om rådgivning og aflønning

TandlægeTryghed har aftale med Tryg om salg af privatforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Tryg. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet.

Betaling og Betalingsservice

Hvis du køber forsikringen ved møde eller samtale med os, sker tilmelding efter aftale med dig. Tilmeldes du ikke betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort.

Ikrafttrædelse

Forsikringen/-erne træder i kraft på det aftalte tidspunkt. Tryg udsteder forsikringsaftalenummeret/-erne på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring, eller serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Har du bekræftet, at Tryg skal opsige forsikringen, gør vi dette, ellers skal du selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.

Vær opmærksom på, at bilforsikringer og brandforsikringer i andet selskab altid skal opsiges af Tryg. 

Forudsætninger for prisen på forsikringer i Tryg

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting TandlægeTryghed spørger om, i forbindelse med, at du beregner en pris på en forsikring. Tryg bruger dem til at vurdere risikoen og fastsætte prisen og vilkår.

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan det medføre, at Tryg kan annullere din forsikring med tilbagevirkende kraft.
Hvis oplysningerne ikke er rigtige, kan det føre til nedsat erstatning eller slet ingen erstatning. Dette følger af Forsikringsaftaleloven. Det er derfor vigtigt, at risikooplysningerne er korrekte.

Gebyrer og afgifter

Der skal betales skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Miljøbidrag udgør 84 kr. om året. På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 90 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Stormflods- og stormfaldsafgift udgør 60 kr. om året. Afgiften bliver opkrævet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra Tryg i e-Boks eller har tilmeldt dig på Min side på tryg.dk, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har. Når du betaler gennem Betalingsservice, opkræver vi et gebyr på 9,50 kr. på hver forsikring. Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker vi for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100,00 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Læs mere om gebyrer og afgifter her.

Dit selvbetjeningsunivers   

tryg.dk kan du logge på 'Min Side' - dit personlige selvbetjeningsunivers. Her kan du finde oplysninger om dine nuværende forsikringer og eventuelle skader.

Du kan læse, hvordan Tryg behandler oplysninger om dig i Trygs persondatapolitik her: Tryg.dk/personoplysninger

Tryg anvender cookies på tryg.dk. Læs mere her om cookies her.

Klage

Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er den klageansvarlige afdeling:

Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

EU-kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive Trygs mailadresse: tryg@tryg.dk

Tilsyn og garantifond

Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op